JASAD KUJANG ROMPANG


Kujang Rompang
JASAD


Manjing kana waktuna
Ninggang kana mangsana
Muru maluru beh ditu
Nungtik nyungsi nu kamari
Hudang pikeun tandang   nu kiwari
Ngundeur meureun  ngala sugan
.. ..
Hana nguni hana mangke
Tan hana nguni tan hana mangke *
Aya baheula, aya ayeuna
Moal aya ayeuna mun euweuh baheula
.. ..
Aya indung, aya bapa
Indung nu ngandung bapa nu ngayuga
Aya indung, aya surga
Aya bapa aya dunya

Du’a indung jadi jimat
Jampe bapa jadi ubar
Pikeun lengkah
Pikeun tandang
Ngadekeun ajen Kisunda

Laku lampah nu utama
Nyebarkeun asih kasasama
Tingkah polah sing merenah
Sangkan panggih
kamulyaan
Kajembaran
Kawaluyaan
Karahayuan

Congkrang kujang ngajirim nonoman
Nu gede wawanena

Panceg dina galur
Salawasna akur jeung dulur
Panceg dina galur
Babarengan  ngajaga lembur
Panceg dina galur
Moal ingkah najan awak lebur

Panceg dina galur
Salawasna akur jeung dulur.
Panceg dina galur
Babarengan  ngajaga lembur
Panceg dina galur
Moal ingkah najan awak lebur

Munut ridho Gusti
Ngalap berkah Gusti
nu Maha suci

Munut ridho Gusti
Ngalap berkah Gusti
Sang Hyang widhi

Bral geura miang
Tandang makalangan
Nanjeurkeun kabeneran
Ngawangikeun bumi Pasundan

Sok geura hudang
Tandang makalangan
Sanghareupan musuh
Najan palastra nepikabinasa


Sakabeh nu gumelar didunya
Bakal panggih jeung ajalna
Ngan nu mangpaat pikeun sasama
Anu bakal abadi
Ngarana ditulis dina prasasti kahirupan
Laku lampahna turuteun pikeun anak incu

Kujang nu nyurup kana raga
Anu nyieup kana wanda
Ngajirim jadi nonoman sunda
Sinatria ti tanah pasundan

Nanjeurkeun bebeneran jeung kaadilan
Teu keuna ku owah gingsir
Teu kasilih ku junti
Ganjaran nu belapati, satria santosa iman,
Sinatria pilih tanding Lalaki lalanang Jagat


*Naskah Amanat Galunggung, Rakeyan Darmasiksa, Raja Sunda ( 1175 M -1297 M )

 

 

lyric jasad - binasakan benih bidadari

Aku belati terkejam

Terbungkus gelap malam

Dosa dosaku yang tertajam

Masa suram tergenggamRitual persetubuhan khidmat

Selalu terulang karena nikmat

Pada Tuhan aku berontak

Karena nafsu tak berotakEnam enam enam

Tak lebih terkutuk

Dari pembantaian

Sebuah benih suciHey! Cabuli cabuli berulang ulang kali! 

Hamili hamili lalu aborsi! Pembantaian benih terjadi

Pikiran waras tercuci

Rasa kemanusiaan terkunci

Kebiadaban telah terpatriPembantaian benih terjadi, pembantaian diamini

Pikiran waras tercuci, kesadaran telah lari

Rasa kemanusiaan terkunci, terbungkus dalam peti

Kebiadaban telah terpatri, melekat erat dalam diriBinasakan benih

BIDADARI MATIAda yang telah pergi

Sisakan nyeri dihati

Buah dari birahi

Terumbar tanpa artiDia terus menghantui

Datang selalu membayangi

Ingin aku sembunyi

Tak mampu aku berlariDia yang telah lama pergi

Sisakan penyesalan abadi

Dia yang telah lama mati

Sisakan rasa sakit didiri

Bidadari buah birahi

Bidadari tangisanku abadiBermainlah di surga

Maafkan ayahmu

Maafkan ibumu............

JASAD

GETIH JANG GETIH

Modar anjing!

Mereun geus kuduna, mereun geus tidituna
Hirup jadi hinaan, harga diri jadi kekesed

Lain sakadar ngewa, lain oge kur ijid
Tapi ieu kanyeri moal pupus ku waktu

Getih nu ngocor kudu kabayar
Hutang getih di bayar getih

Cunuk kana mangsana, ninggang kana waktuna
Pikeun ngabales kanyeri, pikeun ngabayar kangewa

Hutang uyah dibayar uyah
Hutang getih dibayar getih

Sanghareupan aing! Lawan aing!
Montong ngejat! Montong nyingkah!

Montong lumpat, ieu aing!
Montong birat, ieu aing!
Lumpat kamana, ingkah kamana, moal burung di udag
Elmu naon, jurus naon, kabeh di tadang
Urang mana, anak saha, aing moal make jeung sieun
Mun aya kawani, mun aya burih
Sanghareupan aing rek balitungan

Papatkeun kabeh jampe pamake
Ketrukeun kabeh elmu panemu
Pek asah kabeh pakarang maneh
Sok bawa mun maneh boga balad
Aing moal gimbir, kabeh ditadang ku aing
Aing moal nyingkir, kabeh ditadang ku aing

Sambat ngaran kolot, memeh dipapag ku pati
Montong babacot, rasakeun ieu peureup
Prak geura ngadu'a memeh kuburan digali
Montong babacot, montong oge balaga
Sabab ieu peso nu bakal jadi pamapag ajal panangtu pati

Modar anjing!
Modar anjing!
Modar anjing!

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola